eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Delegering  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > System C2 > Delegering  

Delegering 

Syns inte bilderna på denna sida? >> Ladda ned en fullständig PDF av sidan

Ärendetypen Delegering kan primärt användas för att utse elsäkerhetsledare och tilldela montörer kontrolluppgifter enligt fastlagd rollbeskrivning. En stor fördel med att göra detta i C2 är minskad administration jämfört med att göra det på papper.

Det är även möjligt att använda Delegering för tilldelning av andra arbetsuppgifter där man vill ha kvittens på att mottagaren har accepterat den tilldelade uppgiften eller rollen.

Här ges en beskrivning av
  1. Flödet
  2. Ifyllnad vid nytt ärende
  3. Speciell hantering av ärenden
  4. Instruktioner till Elsäkerhetsledare
  5. Behörighet att delegera
  6. Kategorifält och frasminnen

1. FlödetSteg 1 - Utfärdaren, exempelvis projektledare, skapar ett nytt ärende och fyller i uppgifter enligt nedan.

Steg 2 - Mottagaren bekräftar delegeringen. Under Registrera beslut kan man välja att Acceptera delegering eller Avböja delegering om skäl finns.
När man accepterar delegeringen ska man sätta Klart före datum till samma som delegeringens Till och med datum enligt nedan.

Steg 3 - Återrapportering vid uppdragstidens slut. Ärendet ligger i Mina att göra-lista 2 hos den mottagit delegeringen tills det är dags att återrapportera.Vid återrapporteringen att arbetet är:
a) Slutfört
b) Ej slutfört, men mitt arbete i projektet upphör och ange i så fall orsak. Se även not. 1 nedan.
c) Vid årsdelegering görs återrapportering genom att ange Slutförd årsdelegering.
d) Återlämning, annan orsak

Steg 4
- Utfärdaren gör uppföljning att arbetet har utförts enligt företagets riktlinjer. Vid uppföljning ska ärendets historik beaktas, och erfarenheter och förbättringsmöjligheter tas om hand. Om uppdraget inte är slutfört görs förnyad eller förlängd delegering.

2. Ifyllnad vid nytt ärende

Vid tilldelning av arbetsuppgifter/roll fylls följande i:

  


Det finns ett flertal färdiga frasminnen för elsäkerhetsledare och kontrollansvarig. Klicka på den lilla ikonen till höger om textfältet i C2 för att välja frasminne (valbara frasminnen se nedan). Genom att markera ett frasminne visas hela texten, klicka på texten för att infoga den. Komplettera därefter med nödvändiga uppgifter gällande arbetsbeskrivning  och anvisningar.


Fältet Hantering i C2 fylls i automatiskt när man skapar ett nytt delegeringsärende. Denna instruktion riktar sig främst till den som tilldelats arbetsuppgifter och är därför skriven i du-form i steg 2 och 3, men även steg1 och 4 i flödet är beskrivna.


För projekt anges ordernummer och projektnamn. Vid årsdelegering är det lämpligt att ange montörens namn i fältet Projektnamn. Uppgifter i detta fält visas i ärenderubriken.


För elsäkerhetsledare anges om arbetet skall utföras enligt SS (Svensk standard) eller ESA (elsäkerhetsanvisingarna). För andra arbetsuppgifter anges Ej tillämpligt. För elsäkerhetsledare och montör med kontrolluppgift där arbetsstyrka är fler än en (1) montör ska särskild ersättning utgå enligt Installationsavtalet bilaga 8.
     

Om man anger Ja vid Särskild ersättning fylls den överenskomna  ersättningen i


Ange den tidsperiod som delegeringen avser.


Välj Beslutare, det är den som tilldelas arbetsuppgiften.


3. Speciell hantering av ärenden

I de följande avsnitten beskrivs hur delegeringsärenden hanteras vid ändrade förutsättningar.

Ställ fråga
Vid oklarheter, frågeställningar och ändrade förutsättningar rekommenderas att använda funktionen Ställ fråga under Övriga val. Härmed fås en tydlig historik i ärendet vad gäller de frågeställningar och förändringar som har varit.

Återlämning p.g.a. otillräcklig kompetens eller resurser
Om du bedömer din kompetens eller dina befogenheter som otillräckliga kan delegeringen återlämnas. Samråd först med den som tilldelat dig dessa uppgifter. För att återlämna uppdraget väljer man Återrapportera och välj Återlämning, annan orsak och ange orsaken i kommentarsfältet.
Utfärdaren måste då göra en ny delegering för återstående tid i projektet.

Ändrad tid
Vid ändrad projekttid kan utfärdaren ändra Till och med datum genom att Ändra ärende, samt ändra Klart före-datum till samma datum genom att Senarelägga. Välj Övriga val för att göra detta.

Återrapportering vid ej slutfört
På grund av omplanering, uppehåll i projektet eller liknande kan en montör återrapporter ärendet och ange Ej slutfört, men mitt arbete i projektet upphör. Utfärdaren måste då göra en ny delegering för återstående tid i projektet.

4. Instruktioner till Elsäkerhetsledare

I arbetsbeskrivningen (frasminnet) för elsäkerhetsledare refereras till detaljerade instruktioner för elsäkerhetsledare för eget arbete och arbetslag, samt utan, med eller nära spänning. Länk till dessa instruktioner finns längst upp i ärendet, se markering i bilder nedan för dator respektive mobil.
 

5. Behörighet att delegera

Att skapa ett ärende av typen Delegering kräver särskild behörighet i C2. Denna behörighet delas ut till användare som enligt sin rollbeskrivning har som uppgift att utse elsäkerhetsledare och tilldela kontrolluppgifter till montörer. Behörigheten kan ändras av företagets administratör i C2 eller beställas av EIO Q admin.

För att ge behörighet att skapa ärenden av typen Delegering kryssas det i för respektive Användare i administrationen.6. Kategorifält och frasminnen

De kategorifält och frasminnen som beskrivs ovan i avsnitt 2 är fördefinierade. Om man har behov av andra valbara alternativ eller frasminnen kan dessa definieras själv av företagets administratör i C2 eller beställas av EIO Q admin. 

För att lägga till alternativ i kategorifälten väljer man Kategorier under Administration. Därefter väljer man vilken Kategori man vill jobb med.


Lägg till frasminnen genom att välja Frasminnen under Administration. Välj att arbeta med ny registrering.
 

EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se