eio-q.se > Intressegrupp > Beskrivning  
sök på eio-q.se
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
eio-q.se > Intressegrupp > Beskrivning  

Beskrivning av EIO Q Intressegrupp 

Allmänt 
EIO Q Intressegrupp möjliggör en ISO certifiering som upplevs som enkel och värdefull för EIOs medlemsföretag.

Villkoren för att vara EIO Q certifierad regleras i ett separat avtal med varje enskilt medlemsföretag. Avtalet avseende EIO Q certifiering inkluderar medlemskap i EIO Q Intressegrupp.

Certifiering
Inom EIO Q Intressegrupp kan certifiering ske baserat på EIO Q Ledningssystem enligt kraven i ISO 9001, ISO 14011 och/eller OHSAS 18001. Certifiering sker efter genomförd utbildning och implementerat system i det egna företaget. Certifiering utförs av Scandinavian Business Certification (SBcert), som är ackrediterade av Swedac för denna typ av certifieringar.

Styrkan
Styrkan för EIO Q certifierade företag är ett prisvärt koncept som innehåller både certifiering och följande stöd för ledningssystemet:
 • Förbättringsdagar som utförs av Installatörsföretagen enligt planerade intervall. 
 • Licenser för alla medarbetare till System C2, ett datorbaserat verktyg för förbättringar. 
 • Stöd för kundundersökningar i System C2. 
 • Stöd medarbetarundersökningar i System C2.
Organisation 
 Representanter från IN
- Chef Bransch & Affärsutveckling
- Expert Ledningssystem


Företagsrepresentanter
- Kent Nordin, SMIMAB (Svagströmsmontage i Mölndal AB).
- Jonas Axelsson, Elcenter JK i Borås AB.
- Oscar Hanson, AB Oscar Hanson Värme-Ventilation-Sanitet.

Högsta ledningen 
Fastställer gemensam företagspolicy – vägvisare och följer upp att ledningssystemet är verkningsfullt för EIO Q certifierade företag.
Representant för högsta ledningen är Installatörsföretagens Expert Ledningssystem, vars ansvar och befogenheter är att:
 • Planera för förbättringsdagar för EIO Q certifierade företag.
 • Planera och initiera nöjd kund och nöjd medarbetarundersökningar. 
 • Följa upp nöjd kund, nöjd medarbetare och ständiga förbättringar. 
 • Underhålla ledningssystemet, samt rapportera om dess funktion och behov av förbättringar. 
 • Vidta lämpliga åtgärder om något företags ledningssystem inte är verkningsfullt.
System C2
Inom intressegruppen används System C2 för:
 • Administration av nöjd kund och nöjd medarbetarenkäter. 
 • Avvikelserapportering vid tredjepartsrevisioner för EIO Q certifierade företag.
 • Erfarenheter från tredjepartsrevisioner kommuniceras till alla företag genom systemet. 
 • Styrkort med aktiviteter för aktiv målstyrning.
 • Egna förbättringsdagar.
 • Inplanering av förbättringsdagar på respektive företag.
Utöver detta används systemet för ständiga förbättringar och andra ärenden i den omfattning respektive företag har fastlagt.

Företagen
Kvalitetsansvarig för de enskilda företagen utgörs av respektive VD, om inte annan delegering skett inom företaget. Ansvar och befogenheter för kvalitetsansvarig inom företaget är att:
 • Planera för minst en förbättringsdag per år inom företaget, utöver Installatörsföretagens förbättringsdagar.
 • Besluta om genomförande av kund och medarbetarundersökningar.
 • Se till att ledningssystemet fungerar och driva arbetet med ständiga förbättringar på företaget.
 • Genom årlig rapportering bedöma ledningssystemet prestanda och ge förslag på förbättringar.
Ytterligare ansvar och befogenheter för kvalitetsansvarig kan fastläggas av det enskilda företaget.

Företagspolicy - Vägvisare
Inom EIO Q Intressegrupp finns en företagspolicy för kvalitet, elsäkerhet, miljö, arbetsmiljö och personal. Företagspolicyn är en vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag och ska följas av företag inom intressegruppen. Tillägg kan dock göras av varje enskilt företag.

Stödsystem
De stödsystem som Installatörsföretagen har valt att använda inom EIO Q Intressegrupp är följande. Klicka på länken för att komma till respektive företags hemsida.

Integritet och behandling av personuppgifter
För Installatörsföretagen är personlig integritet något vi tycker är viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Läs mer här

Hantering och användning av personuppgifter i System C2
Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas för företag inom EIO Q Intressegrupp. Installatörsföretagen har underbiträdesavtal med C2 Management AB avseende System C2.

Hantering av personuppgifter i System C2 beskrivs närmre här

Hantering av statistik och information
Statistik från nöjd kund och nöjd medarbetarmätningar sammanställs årligen och medelvärden för gruppen som helhet görs tillgängliga för medlemmar inom EIO Q Intressegrupp. Installatörsföretagen äger rätt att nyttja statistik och information på en övergripande nivå för att främja branschutveckling.

Statistik om ett enskilt företag görs ej tillgängligt för annan part. Den information som Installatörsföretagen tillhandahåller om enskilda medlemmar inom EIO Q Intressegrupp behandlas strikt förtroligt och sprids ej till annan part.

Utdrag ur EIOs stadgar:
Intressegrupper enligt stadgarna för Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Medlemsföretag kan - för att främja frågor av gemensamt intresse - på lokal eller nationell bas bilda intressegrupper. Intressegrupp har den varaktighet som dess medlemmar finner lämpligt. Intressegrupp har rätt att göra framställningar till EIO:s medlemsmöten, styrelse och verkställande direktör samt till distriktsstyrelse.


EIO logga
Installatörsföretagen
Relaterade IN-sidor: www.installatorsforetagen.se
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax.
info@installatorsforetagen.se